REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZIELENIACZEK.PL

§1

Postanowienia ogólne

 1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy Zieleniaczek.pl, reguluje poniższy dokument zwany w dalszej części “Regulaminem”.
 2. Właścicielem i prowadzącym Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym zieleniaczek.pl jest Karol Kacprowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Karol Kacprowicz, z siedzibą ul. Orna 67, 05-500 Nowa Wola gm. Lesznowola, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 1231467572, REGON 385993860, e-mail biuro@zieleniaczek.pl, telefon: +48 518-394-946.
 3. Sklep, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.zeleniaczek.pl umożliwia dokonywanie zakupów oferowanych w nim Towarów za pośrednictwem Internetu.
 4. Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej z Klientem.
 5. W przypadku akcji promocyjnych, iż zasady określone zostaną w odrębnych regulaminach.
 6. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży i/lub rejestracji Konta Użytkownika jest oświadczenie o akceptacji niniejszego Regulamin przez Klienta, wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzania jego danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z Polityką prywatności i plików Cookies.
 7. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na ostateczną cenę zamówienia składa się cena za Towar oraz koszt dostawy wskazany na stronie Sklepu.
 8. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną oraz umożliwia zawieranie Umowy sprzedaży między Sprzedającymi i Kupującymi za pośrednictwem sieci Internet.
 9. Wszystkie Produkty oferowane w Serwisie są świeże, oryginalnie zapakowane przez Sprzedającego lub producentów, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Sklep realizuje dostawy na terenie Miasta Stołecznego Warszawy i okolic tj. Łomianki, Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Izabelin, Stare Babice, Ożarów Mazowiecki, Piastów, Pruszków, Raszyn, Piaseczno, Konstancin Jeziorna, Józefów, Wiązowna, Sulejówek, Zielonka, Marki, Ząbki.

§2

Definicje

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowegopl.
 2. SKLEP – Sklep Internetowy działający na platformie internetowej dostępny pod adresem internetowym zieleniaczek.pl zwany dalej Sklepem lub Sklepem Internetowym.
 3. SPRZEDAWCA – Karol Kacprowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Karol Kacprowicz, z siedzibą ul. Orna 67, 05-500 Nowa Wola gm. Lesznowola, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 1231467572, REGON 385993860, e-mail biuro@zieleniaczek.pl, telefon: +48 518-394-946 .
 4. KUPUJĄCY – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6. PRZEDSIĘBIORCA – Klient, który składa Zamówienie w ramach lub na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
 7. KONSUMENT – osoba fizyczna zawierającą ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która utworzyła lub zmierza do utworzenia Konta.
 9. USŁUGODAWCA – Karol Kacprowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Karol Kacprowicz, z siedzibą ul. Orna 67, 05-500 Nowa Wola gm. Lesznowola, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 1231467572, REGON 385993860, e-mail biuro@zieleniaczek.pl, telefon: +48 518-394-946 , świadczący usługę drogą elektroniczną.
 10. USŁUGOBIORCA osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 11. TOWAR– dostępny w Sklepie przedmiot oferowany Klientowi przez Sprzedawcę, który Klient może kupić za pośrednictwem Sklepu, tj. świeże warzywa i owoce.
 12. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.
 13. KONTO – zbiór zasobów i uprawnień w ramach sytemu teleinformatycznego Sprzedawcy, oznaczone indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zawierające jego dane oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 14. LOGIN – ciąg znaków wprowadzanych przez Użytkownika na etapie tworzenia Konta umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania ze Sklepu. Adres poczty elektronicznej jest wykorzystywany jako Login.
 15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 16. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia.
 17. UMOWA – umowa sprzedaży Towarów i ich dostawy zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 18. ZMÓWIENIE CYKLICZNE – umowa sprzedaży Towarów i ich dostawy zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu na czas nieoznaczony, której przedmiotem jest dostawa wybranych przez Kupującego Towarów w określonych terminach.
 19. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 20. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
 21. RODO – rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 22. USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.);

 

§3

Wymagania techniczne

Warunkiem prawidłowego wyświetlania strony Sklepu oraz korzystania z usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcą za pośrednictwem strony www.zieleniaczek.pl, jest spełnienie przez komputer lub urządzenie mobilne Użytkownika oraz System teleinformatyczny, następujących wymagań:

 • połączenie z siecią internet,
 • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera  dokumentów HTML,
 • komputer lub urządzenie mobilne zainstalowanym systemem operacyjnych: Android, iOS, Windows 7 lub 10, Mac OS,
 • przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej.

 

§4

Konto Użytkownika

 1. Celem utworzenia Konta Użytkownik zobowiązany jest wypełnić Formularz Rejestracyjny oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rejestracji i utrzymania Konta, zaakceptować niniejszy Regulamin oraz złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką prywatności i plików Cookies dostępną na stronie www.zieleniaczek.pl Następnie Użytkownik powinien kliknąć pole „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie hasła.
 2. Przy rejestracji Konta Użytkownik może także zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług Newsletter, zawierającego informacje o nowych Towarach i aktualnych promocjach.
 3. Użytkownik otrzymuje od Sprzedawcy informacje o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z art. 13 RODO.
 4. Utworzenie Konta jest dobrowolne, nieodpłatne oraz na czas nieoznaczony.
 5. Utworzenie Konta nie jest warunkiem możliwości złożenia Zamówienia
 6. W każdej chwili i bez podania przyczyny, Użytkownik może zrezygnować z Konta poprzez wybór w zakładce „Konto Użytkownika” pola „Usuń konto” lub poprzez wysłanie do Sprzedawcy, np. drogą korespondencji e-mail na adres poczty elektronicznej: biuro@zieleniaczek.pl lub pisemnie na adres Karol Kacprowicz Orna 67, 05-500 Nowa Wola gm. Lesznowola, żądania usunięcia Konta.

 

§5

Zamówienia

 1. Zamówienia mogą być realizowane po uprzedniej rejestracji Konta Użytkownika, za pośrednictwem tegoż Konta, jak również bez rejestracji Konta poprzez jednokrotne wypełnienie prawidłowo Formularza Zamówienia. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową Sklepu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Zamówienie jest dokonywane przez Klienta poprzez koszyk dostępny przy każdym podkucie na stronie internetowej Sklepu. Kliknięcie symbolu koszyk oznacza dodanie do koszyka jednej sztuki lub podanej jednostki wagowej danego Towaru. Do koszyka Klient może dodać kolejne Towary, które zostaną objęte jednym Zamówieniem.
 3. Po dodaniu Towaru (Towarów) do koszyka, celem złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, oraz złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką prywatności i plików Cookies, a następnie Klient klika Zamawiam – złożenie Zamówienia.
 4. Klient, który posiada zarejestrowane Konto Użytkownika może dokonać zapisu koszyka z dodanymi Towarami. Zapisany koszyk możee być przez Klienta wykorzystywany przy kolejnych Zamówieniach, przy czym Klient może dokonywać Zamówienia bez modyfikacji zapisanego koszyka lub wprowadzając zmiany poprzez dodawanie, usuwanie lub zmiany ilościowe/liczbowe Towarów.
 5. Warunkiem realizacji Zamówienia jest w kolejnym etapie podanie przez Klienta danych osobowych pozwalających na potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej realizację, w tym imię i nazwisko, dokładny adres dostawy, numer telefonu i adres e-mail. Klient również zobowiązany jest wybrać metodę płatności, termin dostawy wraz z przedziałem godzinowym dostawy dostępne na stronie internetowej Sklepu.
 6. Klient akceptuje, iż dostępność terminu i godzin dostawy uzależniona jest od ogólnej liczby Zamówień. Klient akceptuje, iż że niektóre Towary są dostarczane jedynie w wybrane dni tygodnia, a szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie Sklepu w opisie danego Towaru.
 7. W etapie podsumowania zamówienia Klient dokonuje wyboru terminu dostawy wraz z przedziałem godzinowym oraz otrzymuje informację o całkowitej wartości Zamówienia oraz kosztach dostawy. Złożenie Zamówienia następuje poprzez wciśnięcie ikony “Zamawiam”.
 8. Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.
 9. Kupujący otrzymuje od Sprzedawcy informacje o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z art. 13 RODO.
 10. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia bądź żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 11. Dla stron Umowy Sprzedaży wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Towarze w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka Towaru, termin i sposób zapłaty oraz termin i sposób dostawy.
 12. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wycofywania i wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na informacje wiążące zgodnie z ust. 11 powyżej.
 13. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę. Kupujący powinien dokładnie sprawdzić wszystkie foldery poczty e-mail. Jeśli z przyczyn technicznych po złożeniu zamówienia Klient nie otrzyma automatycznej wiadomości e-mail potwierdzającej Zamówienie, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym celem potwierdzenia Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane Zamówienia, które nie zostały potwierdzone przez Sprzedawcę.
 14. Klient akceptuje, iż Towary sprzedawane na wagę mają podaną cenę za określoną jednostkę miar, a także cenę za Towar o konkretnej wadze. Produkty te mogą nieznacznie odbiegać wagą od deklarowanej na stronie Sklepu, co może mieć wiązać się z konieczność skorygowania ceny końcowej. Klient będzie poinformowany o tym telefonicznie lub za pośrednictwem korespondencji e-mail przed dostawą. W sytuacji konieczności dokonania korekty i zrealizowania przez Klienta płatności po złożonym Zamówieniu Sprzedawca zwraca różnicę Klientowi lub Klient dopłaca różnicę.

 

§6

Zamówienie cykliczne

 1. Klient posiadający zarejestrowane Konto Użytkownika, przy składaniu Zamówienia może zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę na Zamówienia Cykliczne, której przedmiotem są dostawy Towarów w wybranych przez Klienta terminach.
 2. Umowa na Zamówienia Cykliczne zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron za uprzednim oświadczeniem, złożonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności, co najmniej 7 dni przed najbliższym, kolejnym terminem dostawy Zamówienia Cyklicznego. W przypadku wypowiedzenia Umowy na Zamówienia Cykliczne w terminie krótszym niż 7 dni przed najbliższym, kolejnym terminem dostawy Zamówienia Cyklicznego, Umowa ulega wygaśnięciu z chwilą realizacji najbliższego terminu dostawy.
 3. Klient, który chce zawrzeć Umowę na Zamówienia Cykliczne przed kliknięciem ikony „Zamawiam” powinien kliknąć ikonę „Zamówienia Cykliczne”, a następnie dokonać wyboru terminu (dzień tygodnia i przedział godzinowy) dostaw oraz wyboru formy płatności za dostawy. Następnie Klient klika ikonę „Zamawiam” co jest równoznaczne z wolą zawarcia Umowy na Zamówienia Cykliczne.
 4. Sprzedawca potwierdza zawarcie Umowy na Zamówienia Cykliczne za pośrednictwem korespondencji e-mailem. Do zawarcia Umowy na Zamówienia Cykliczne dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę. Kupujący powinien dokładnie sprawdzić wszystkie foldery poczty e-mail. Jeśli z przyczyn technicznych po złożeniu zamówienia Klient nie otrzyma automatycznej wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie Umowy na Zamówienia Cykliczne, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane Zamówienia, które nie zostały potwierdzone przez Sprzedawcę.
 5. Klient może dokonać modyfikacji terminu dostawy Zamówienia Cyklicznego poprzez zmianę dnia i/lub przedziału godzinowego dostawy. Zmiana winna być dokonana na co najmniej 7 dni przed najbliższym, kolejnym terminem dostawy Zamówienia Cyklicznego. W przypadku zmiany w terminie krótszym niż 7 dni przed najbliższym, kolejnym terminem dostawy Zamówienia Cyklicznego, Klient akceptuje, iż zmiana jest skuteczna po najbliższym terminie dostawy, które zostanie zrealizowane przez Sprzedającego w dotychczasowym terminie.
 6. Klient, który dokonał zapisu koszyka może dokonać modyfikacji znajdujących się w nim Towarów poprzez dodawanie, usuwanie lub zmiany ilościowe/liczbowe Towarów. Modyfikacja winna być dokonana na co najmniej 7 dni przed najbliższym, kolejnym terminem dostawy Zamówienia Cyklicznego. W przypadku modyfikacji w terminie krótszym niż 7 dni przed najbliższym, kolejnym terminem dostawy Zamówienia Cyklicznego, Klient akceptuje, iż  modyfikacja jest skuteczna po najbliższym terminie dostawy, które zostanie zrealizowane przez Sprzedającego według dotychczasowego zapisu koszyka.
 7. W przypadku Zamówienia Cyklicznego Kupujący akceptuje, iż wszystkie Towary objęte koszykiem mogą nie być dostępne w wybranym przez Kupującego terminie (terminach) dostawy. W przypadku braku dostępności Towarów Sprzedający najpóźniej w chwili dostawy Towarów poinformuje Kupującego o brakach Towarów. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak Towarów, który nie stanowi dla Kupującego podstawy do odstąpienia od Umowy oraz jakichkolwiek roszczeń, w tym żądania od Sprzedającego zapłaty odszkodowania. W sytuacji konieczności dokonania korekty Sprzedawca zwraca różnicę Klientowi.
 8. Klient, który chce wypowiedzieć Umowę na Zamówienia Cyklicznej (rezygnacja z Zamówień Cyklicznych) powinien złożyć Sprzedawcy w formie pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy na Zamówienia Cykliczne, które może być przesłane drogą korespondencji e-mail na adres poczty elektronicznej: biuro@zieleniaczek.pl lub na adres Karol Kacprowicz Orna 67, 05-500 Nowa Wola gm. Lesznowola. Rezygnacja z Zamówień Cyklicznych winna być dokonana na co najmniej 7 dni przed najbliższym, kolejnym terminem dostawy Zamówienia Cyklicznego. W przypadku rezygnacji z Zamówienia Cyklicznego w terminie krótszym niż 7 dni przed najbliższym, kolejnym terminem dostawy Zamówienia Cyklicznego, Klient akceptuje, iż rezygnacja jest skuteczna po najbliższym terminie dostawy, które zostanie zrealizowane przez Sprzedającego.

 

§7

Płatności

 1. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za zakupione Towary.
 2. Kupujący może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
  1. Gotówką przy odbiorze,
  2. Bezgotówkowa forma płatności przy odbiorze (karta płatnicza, kredytowa),
  3. PayU po złożeniu Zamówienia.

 

§8

Dostawa Towaru

 1. Towary dostarczane są pod adres dostawy wskazany w Zamówieniu. Podanie nieprawidłowych lub błędnych danych może uniemożliwić dokonanie dostawy lub ją opóźnić.
 2. Sprzedawca dostarcza Towary za pomocą własnego transportu.
 3. Towary dostarczane są w terminie i przedziale godzinowym dostępnym, i wybranym przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
 4. Klient akceptuje, iż koszt dostawy uzależniony jest od wartości Zamówienia oraz adresu dostawy. Aktualne informacje o kosztach dostawy znajdują się na stronie Sklepu w zakładce „Koszty dostawy”.
 5. Klient akceptuje, iż wybrany termin dostawy oraz przedział godzinowy może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności z powodu siły wyższej, rozumianej jako zjawisko nagłe, którego żadna ze stron nie mogła przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
 6. W chwili odbioru Towarów Klient powinien dokonać sprawdzenia Towarów. Ewentualne uszkodzenia, zgniecenia lub inne niezgodności należy niezwłocznie zgłosić dostawcy.

 

§9

Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Towarów świeżych, dopuszczonych do obrotu na rynku Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie przydatności do spożycia.
 2. Klient akceptuje, iż przydatność do spożycia Towarów zależy od ich rodzaju, warunków przechowywania, w tym miejsca, dostępu do źródła światła, temperatury. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Towary zdatności do spożycia lub utratę ich właściwości smakowych, wizualnych, odżywczych, które nastąpiły na skutek nieprawidłowo przechowywania Towarów przez Kupującego oraz w skutek upływu czasu od chwili dostawy.
 3. W przypadku wystąpienia wady Towarów Kupujący ma prawo do zgłoszenia reklamacji.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres: na adres Karol Kacprowicz Orna 67, 05-500 Nowa Wola gm. Lesznowola, bądź drogą korespondencji e-mail na adres: biuro@zieleniaczek.pl. W reklamacji Klient winien jest zawrzeć następujące informacje:
  1. opis wady Towaru,
  2. dane Klienta, który składa reklamację (imię, nazwisko, adres zwrotny, nr rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot pieniędzy w przypadku odstąpienia od umowy lub obniżenie ceny sprzedaży na podstawie uwzględnionej reklamacji,
  3. wniosek Klienta co do formy załatwienia reklamacji (wymiana Towaru, obniżenie ceny, zwrot  Towaru i ceny sprzedaży)
 5. Do reklamacji Klient jest zobowiązany dołączyć dowód zakupu.
 6. W przypadku gdy do rozpatrzenia reklamacji konieczne są dalsze informacje Sprzedawca może żądać od Klienta ich udzielenia oraz dostarczenia zdjęć wadliwego Towaru.
 7. Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamacje Klienta w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania reklamacji.
 8. W przypadku nie rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji ww. terminie, uważa się, że Sprzedawca uznał żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 9. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
 10. W przypadku gdy wskutek rozstrzygnięcia reklamacji ma nastąpić zwrot ceny za Towary objęte tą reklamacją, środki zostaną przekazywane Klientowi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w reklamacji.

 

 

§10

Zwroty

Klienci – Konsumenci

 

 1. Klient – Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, chyba że przepisy stanowią inaczej.
 2. Zgodnie z art. 38 pkt 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( t.j. Dz. U. 2020, poz. 287, z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Klient – Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia. Formę pisemną uważa się za zachowaną jeśli pismo zostanie wysłane poleconą przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Sklepu: biuro@zieleniaczek.pl
 4. Klient – Konsument może skorzystać z formularza, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu i załączany każdorazowo do dostawy. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe i dla skutecznego złożenia oświadczenia wystarczy wskazanie przez Klienta, iż odstępuje od Umowy Sprzedaży wraz z podaniem numeru Zamówienia i numeru rachunku bankowego na który ma zostać dokonana zwrot ceny sprzedaży. Oświadczenie winno być podpisane własnoręcznie przez Klienta.
 5. Klient – Konsument każdorazowo jest informowany o prawie do odstąpienia zgodnie ze wzorem informacji stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, przesyłanej wraz z Zamówieniem.
 6. Klient – Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Towar (Towary) lub przekazać je osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
 8. Towar (Towary) winien zostać zwrócony do Sklepu wraz z dowodem zakupu w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu i powinien być zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 9. Klient – Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta – Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru do Klienta.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta – Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta- Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę na numer konta rachunku bankowego wskazanego przez Klienta w formularzu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 13. W przypadku złożenia przez Klienta – Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy po upływie terminu 14 (czternastu) dni Sprzedawca przekaże Klientowi oświadczenie o nieuznaniu zwrotu na wskazany przez Klienta adres e-mail. W ciągu 14 dni roboczych na wskazany przez Klienta adres zwrotny Sprzedawca odeśle Towar na swój koszt.

 

Klienci – Przedsiębiorcy

 

 1. Do Umów Sprzedaży zawieranych pomiędzy Przedsiębiorcami nie ma zastosowania Ustawa o prawach konsumenta.
 2. Klient – Przedsiębiorca, nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 3. W przypadku stwierdzenia, iż dostarczony Towar nie jest zgodny ze złożonym Zamówieniem lub w dostawie brakuje Towarów Klient – Przedsiębiorca zobowiązany jest spisać protokół w obecności dostawcy z dokładnym opisem w jego treści wszelkich stwierdzonych niezgodności lub braków. Protokół winien być podpisany przez Klienta i dostawce. Wszelkie reklamacje nie potwierdzone protokołem będą uznane za bezpodstawne i nie będą rozpatrywane.
 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta – Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia dochodzone łącznie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, której przedmiotem jest Zamówienie, z którego szkoda wynikała lub ostatnia wykonana dostawa w przypadku Zamówień Cyklicznych. Sklep ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta – Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta – Przedsiębiorcy.
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem – Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

§11

Newsletter

 1. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie internetowej Sklepu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przesyłania Newslettera i kliknięcia pola akcji.
 2. Klient może również korzystać z Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie rejestracji Konta Użytkownika.
 3. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie pismenego żądania do Usługodawcy na adres: Karol Kacprowicz Orna 67, 05-500 Nowa Wola gm. Lesznowola, bądź drogą korespondencji e-mail  na adres: biuro@zieleniaczek.pl.

 

§12

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Karol Kacprowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Karol Kacprowicz, z siedzibą ul. Orna 67, 05-500 Nowa Wola gm. Lesznowola, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 1231467572, REGON 385993860, e-mail biuro@zieleniaczek.pl, telefon: +48 518-394-946 , zwany dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe przekazywane przez Klientów Administrator przetwarza na podstawie zgody Klientów, z zachowaniem zasad zgodności z prawem, w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, oraz zachowaniem zasad rzetelności, przejrzystości, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczonego przechowywania, integralności i poufności oraz rozliczalności. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w przyjętej przez Administratora Polityce prywatności i plikach Cookies.
 3. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta i/lub złożenia zamówienia Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego i realizacji Umowy Sprzedaży, której strona jest Klient i/lub celem realizacji usługi Newsletter.
 4. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony Sklepu Internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika podczas korzystania z internetowego Sklepu. Użytkownik jest informowany przez Administratora o zbieraniu danych zawartych w plikach Cookies i w przypadku nie wyrażenia zgody Użytkownik uniemożliwienia zbierania danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej.
 5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotowi przetwarzającemu na podstawie umowy o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 28 RODO.
 6. Sprzedawca informuje Klienta o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO.
 7. Sprzedawca informuje o zbieraniu danych zawartych w plikach Cookies.
 8. Sprzedawca przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu:
  1. założenia i utrzymania Konta Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i b RODO
  2. zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży Produktów oraz zawarcia i wykonania Umowy Zamówienia Cyklicznego, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i b RODO
  3. realizacji usługi Newsletter na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i b RODO,
  4. realizacji celów marketingowych, statystycznych, informacyjnych, prawidłowego funkcjonowania w operacyjnego internetowej strony zieleniaczek.pl (pliki Cookies).
 9. Dane są przechowywane przez Sprzedawcę do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń i uprawnień wynikających z zawartych umów.
 10. Klient posiada prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

§13

Postanowienie Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.08.2020 r.
 2. Zawartość strony internetowej zieleniaczek.pl włącznie z tekstami, zdjęciami, grafikami, ilustracjami jest własnością Karola Kacprowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Karol Kacprowicz, z siedzibą ul. Orna 67, 05-500 Nowa Wola gm. Lesznowola, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 1231467572, REGON 385993860, e-mail biuro@zieleniaczek.pl, telefon: +48 518-394-946 oraz jest publikowana za zgodą osób i/lub podmiotów posiadających majątkowe prawa autorskie do tych materiałów.
 3. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą Karola Kacprowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Karol Kacprowicz, z siedzibą ul. Orna 67, 05-500 Nowa Wola gm. Lesznowola, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 1231467572, REGON 385993860, e-mail biuro@zieleniaczek.pl, telefon: +48 518-394-946 .
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep Internetowy, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie zieleniaczek.pl.
 5. Do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą zastosowanie mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Umów o charakterze ciągłym (np. Konto Użytkowania, Zamówienia Cykliczne) zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 6. Informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i należy je interpretować wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu Cywilnego).
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

                                                                                          Karol Kacprowicz

Orna 67

                                                                          05-500 Nowa Wola gm. Lesznowola

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy*………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy …………………..….… data odbioru rzeczy …………….………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)* …………………………………..……………………………..

Adres konsumenta(-ów)*……………………………………………….……………………………

Nr rachunku bankowego do zwrotu ceny sprzedaży: ………………………………………………………………………………………………………….

…………………………

Podpis konsumenta(-ów)*

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

………………………………………

Data

(*) Niepotrzebne skreślić

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE

KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Towar (Towary) zostały Państwu dostarczone, tj. od dnia w którym weszliście Państwo w posiadanie rzeczy.

 

Zgodnie z art. 38 pkt 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( t.j. Dz. U. 2020, poz. 287, z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Karola Kacprowicza prowadzącego  działalność gospodarczą pod firmą Karol Kacprowicz, z siedzibą ul. Orna 67, 05-500 Nowa Wola gm. Lesznowola, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład wysłać pismo zawierające oświadczenie na adres: Karola Kacprowicza prowadzącego  działalność gospodarczą pod firmą Karol Kacprowicz, z siedzibą ul. Orna 67, 05-500 Nowa Wola gm. Lesznowola, lub pocztą elektroniczną ma adres e-mail: biuro@zieleniaczek.pl.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się w przesyłce, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację drogą korespondencji e-mail lub przesyłką poleconą dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrotu płatności dokonamy na numer konta rachunku bankowego wskazanego przez Państwa w formularzu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Towar (Towary) prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Karola Kacprowicza prowadzącego  działalność gospodarczą pod firmą Karol Kacprowicz, z siedzibą ul. Orna 67, 05-500 Nowa Wola gm. Lesznowola, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Prosimy odesłać Towar (Towary) wraz z dowodem zakupu w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu. Produkt powinien być zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

W każdym przypadku zwrotu rzeczy poniosą Państwo tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.